Polityka Prywatności - Pliki COOKIES.


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. POJĘCIA, KTÓRYCH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Serwis – serwis internetowy o adresie http://iportfolio.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założyła Konto w Serwisie.

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi oraz może aktywować i dezaktywować poszczególne opcje Serwisu na swojej Stronie Użytkownika, część funkcji Serwisu pozostaje niedostępna.

Strona Użytkownika - miejsce w Internecie zlokalizowane w Serwisie pod domyślnym adresem imienazwisko.iportfolio.pl, podanym przez Użytkownika podczas rejestracji. Na Stronie Użytkownika publikowane (prezentowane) są informacje, dane, zdjęcia, sklep internetowy i inne elementy udostępnione przez Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny.

Regulamin – Regulamin Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Fruit Media z siedzibą w Warszawie 00-739, Stępińska 22/30 lok.316, NIP: 5272231414, REGON: 140858697. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami drogą mailową na adres: ado@iportfolio.pl lub listownie na adres siedziby.


3. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Umożliwienie rejestracji w Serwisie
W tym celu przetwarzamy dane: imię, nazwisko, adres e-mail.

Umożliwienie zapisania się do newslettera
W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Serwisu.

Wystawienie faktur za usługi oraz przekazanie płatności
W tym celu przetwarzamy takie dane jak: dane adresowe firmy lub osoby indywidualnej, numer NIP, numer konta bankowego. Te dane nie są dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.


4. DOPASOWANIE USŁUG DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ

Marketing naszych usług
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na głównych stronach Serwisu i jego podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie
Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu reprezentującego Twoje zainteresowania i preferencje miejsc i geografie. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług naszych Usługodawców, które mogą Cię zainteresować.

Remarketing
W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie.

Po rozważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie nadmiernie ingerować w Twoją prywatność. Jednocześnie zapewniamy możliwość wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.


5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, np. usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, systemy do marketingu online, systemy do wyświetlania powiadomień web push, systemy do wysyłki wiadomości email, systemy do analizy ruchu w Serwisach, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy, np. usługi kampanii remarketingowych). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Lokalizacja
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.


7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy podany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta po zalogowaniu do Serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłania newslettera). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, faktury oraz historię płatności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby trzecie.


9. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika. Pliki Cookies, którymi się posługujemy nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim urządzeniu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
 4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


10. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I WYCOFAĆ ZGODĘ

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Windows Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google Chrome

support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia mobilne:

Android

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari (iOS)

http://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

11. PRZEKIEROWANIE DO INNYCH STRON

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności. Serwis nie może ponosić odpowiedzialności za Politykę Prywatności obowiązującą na tych stronach.


12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Załóż stronę iPORTFOLIO
Testuj 14 dni za darmo

Otwórz własną stronę w oparciu o innowacyjne, proste w obsłudze rozwiązania.
Zobacz jak łatwo można zarządzać stroną Sprawdź »

Dane osobowe
Zaznacz przycisk OK, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług https://iportfolio.pl w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: iportfolio@iportfolio.pl
Polityka Prywarności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ.